Δικαιολογητικά για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτωνΣας παραθέτουμε την πλήρη λίστα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή του ακινήτου σας στις ρυθμίσεις του νόμου περί αυθαιρέτων σε τέσσερα αναλυτικά βήματα με λεπτομερείς πληροφορίες. Όπως θα διαπιστώσετε έχει περιοριστεί στο ελάχιστο ο ρόλος της Πολεοδομίας και έχουν αυξηθεί οι ευθύνες του Μηχανικού.

1) Αίτηση

Ο Μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρι 31 Ιανουαρίου 2013 την τυποποιημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου και το φύλλο καταγραφής και υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου. Μετά την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα μονοσήμαντος − μοναδικός αριθμός για κάθε δηλούμενη αυτοτελή ιδιοκτησία, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο μηχανικό που υπέβαλε την αίτηση και συνιστά τον αριθμό πρωτοκόλλου της και κωδικοί πληρωμής, που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης αποστέλλονται στον υποβάλλοντα μηχανικό κωδικοί που επιτρέπουν την ενημέρωση για την πορεία της υπαγωγής στη ρύθμιση, όπως την καταβολή των δόσεων, την καταχώριση των πληρωμών, έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή του παραβόλου και αποστέλλεται ενημέρωση προσωρινής ένταξης στη ρύθμιση. Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.

2) α.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται:

  • τα ατομικά στοιχεία
  • ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του
  • ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει
  • το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση
  • η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό
  • εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης
  • ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται (σε αιγιαλό, δασικό, ρέμα, διατηρητέο κ.λ.π.

2) β. Η τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟY)

2) γ. Τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, θεωρημένες από δημόσια αρχή, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και , της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87), «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής», σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος.

2) γ.α) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση (2.γ.β), συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες,

2) γ.β) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, τουριστικά καταλύματα ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ. Α.Ε., που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα) μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, η οποία θα περιλαμβάνει :

i. γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού
ii. αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού
iii. μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής)
iv. πρόταση ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται.
v. αντισεισμικό έλεγχο με τον σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.

3) Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

Ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50μ2 ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100μ2, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 51μ2 μέχρι 100 μ2 ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας από 101μ2 μέχρι 200μ2, 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 201μ2. μέχρι 1.000 μ2., και 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 1.001 μ2 μέχρι 2000μ2 και 6.000 € για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2000μ2, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.

4) Ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών για την περαίωση της διαδικασίας

Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά από τις 1 Οκτωβρίου 2011 και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 το σύνολο των δικαιολογητικών και μελετών, που προβλέπονται στο στοιχείο β. της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 και με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, που προβλέπονται στο σύστημα, ελέγχεται από το σύστημα η πληρότητα του φακέλου. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Μ. Στεφάνου Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι το γραφείο μας κατάφερε να διεκπεραιώσει περίπου 255 φακέλους ημιυπαιθρίων και λοιπών χώρων σε διάφορες πολεοδομίες κυρίως της Αττικής (αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα), σε χρόνους ρεκόρ, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της κρίσης που περνάμε όλοι, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας πάντοτε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.